Log ind

Søg

Sponsor:
Kipling Travel

Ubestegne bjerge i NepalHurtig oversigt over potentielle førstebestigninger i Nepal. Listen er opdateret ultimo 2011 fra Ministry of Tourism i Nepal.


  Name Height Himal Region  
1 Amphu Gyabien 5647 Mahalangur Solukhumbu  
2 Amphu I 6840 Mahalangur Solukhumbu  
3 Anidesh chuli 6960 Kanchenjunga Taplejung  
4 Chabuk (Tsajirip) 6960 Kanchenjunga Taplejung  
5 Chago 6893 Mahalangur Solukhumbu  
6 Chandi Himal 6096 Chandi Himal Humla  
7 Changla 6563 Changla Karnali  
8 Changwatnang 6125 Chandi Himal Humla  
9 Chaw Peak 6404 Kanchanjunga Janak  
10 Chhochenphu Himal 6260 Kanchanjunga Janak  
11 Chhubohe Peak 5603 Annapurna Manang  
12 Chota Ri 6934 Khumbu Himal Solukhumbu  
13 Dazaney (Dzanaye Peak) 6710 Kanchanjunga Taplejung  
14 Dhaulagiri 6632 Saipal Bhajang  
15 Dingiung Ri 6249 Gaurishankar Dolakha  
16 Dogari Himal 6536 Dhaulagiri Dhaulagiri  
17 Dragmorpa Ri (Panaya Tippa) 6185 Langtang Bagmati  
18 Ek Rate Dada 6312 Makalu Shankhuwasava  
19 Fimkof 6697 Saipal Bajhang  
20 Gandharva 6248 Annapurna Gandaki  
21 Ganesh VI 6480 Ganesh Gorkha  
22 Ghustung North 6529 Dhaulagiri Dhaulagiri  
23 Gorkha Himal 6092 Mahalangur Solukhumbu  
24 Hongde 6556 Damodar Mustang  
25 Hongde 6556 Mukut Mustang  
26 Hongu (Sura Peak) 6764 Mahalangur/makalu Chamlang/Makalu  
27 Hunku 6119 Mahalangur Solukhumbu  
28 Jagdula Peak 5764 Jagdula Karnali  
29 Jomsom Himal 6581 Damodar Mustang  
30 Kalo Parbat 5419 Mukut Himal Dhaulagiri  
31 Kambong Peak 6570 Dhaulagiri Dhaulagiri  
32 Kande Hiunchuli 6627 Patrasi Karnali  
33 Kang Nagchugo 6735 Gaurishankar Dolakha  
34 Kanjerawa 6612 Kanjiroba Karnali  
35 Kanti Himal 6859 Kanti Mugu  
36 Khangri West 6773 Mahalangur Sagarmatha  
37 Khayan 6186 Mansiri Gandaki  
38 Khiurikala 5806 Saipal Bajhang  
39 Khumjung 6699 Damodar Mustang  
40 Kojichwa Chuli 6439 Kanti Himal Karnali  
41 Kokthang 6148 Kanchanjunga Singalila  
42 Kumbatse 6639 Mahalangur Solukhumbu  
43 Kyungya Ri 2 6506 Langtang Bagmati  
44 Kyungya Ri 1 6599 Langtang Bagmati  
45 Lachama chuli 6721 Changla Himal  
46 Lanpo Peak 6965 Kanchanjunga Janak  
47 Lhayul Peak 6397 Api Himal Humla  
48 Linku Chuli1 (Pig Pherago Shar) 6719 Mahalangur Rolwaling  
49 Linku Chuli2 (Pig Pherago Nup) 6659 Mahalangur Rolwaling  
50 Lintren 6713 Mahalangur Solukhumbu  
51 Loshar I 6930 Kanchenjunga Taplejung  
52 Loshar II 6860 Kanchenjunga Taplejung  
53 Lumba Sumba 5670 Kanchenjunga Taplejung  
54 Lumba Sumba Peak 5672 Lumbasumba Taplejung  
55 Luza Peak 5726 Mahalangur Taplejung  
56 Mariyang 6528 Kanjiroba Karnali  
57 MDM Peak 6270 Kanchenjunga Taplejung  
58 Mojka Peak 6032 Kanchenjunga Taplejung  
59 Nagpai Gosum II 7296 Mahalangur Solukhumbu  
60 Nagpai Gosum III 7110 Mahalangur Solukhumbu  
61 Nampa 6755 Gurans Mahakali  
62 Nampa II 6700 Gurans Darchula/Bajhang  
63 Nampa III 6618 Gurans Darchula/Bajhang  
64 Nampa South 6580 ByasュRikhi Darchula/Bajhang  
65 Nangamari 1 6547 Kanchanjunga Janak  
66 Nangamari 2 6205 Kanchanjunga Janak  
67 Nar Phu 5748 Peri Gorkha  
68 Panalotapa 6687 Mahalangur Rolwaling  
69 Panbuk Ri 6716 Mahalangur Solukhumbu  
70 Pandra 6850 Kanchanjunga Taplejung  
71 Panpoche 1 (Pang Phunch) 6620 Mansiri Gandaki  
72 Panpoche 2 (Pang Phunch) 6504 Mansiri Gandaki  
73 Pashuwo 6177 Langtang Gandaki  
74 Patrasi 6450 Patrasi Karnali  
75 Peak 4 6736 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu  
76 Peak 43 6779 Mahalangur Solukhumbu  
77 Phole 6645 Kanchenjunga Taplejung  
78 Phu Kang 6694 Peri Himal Manang  
79 Phungi 6538 Mansiri Gandaki  
80 Pokharkan 6348 Damodar Manang/Mustang  
81 Punchen Himal 6049 Mansiri Gandaki  
82 Punchen Himal 6049 Mansiri Gandaki  
83 Rokapi 5467 Saipal Bhajang  
84 Romaopen Peak 5407 Saipal Bhajang  
85 Rothong 6682 Kanchanjunga Singalila  
86 Saldim (Peak 5) 6374 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu  
87 Sat Peak 6220 Kanchenjunga Taplejung  
88 Shantishikhar 7591 Mahalangur Sagarmatha Khumbu  
89 Sharphu I 7070 Kanchenjunga Taplejung  
90 Sharphu II 6154 Kanchenjunga Taplejung  
91 Sharphu III 6885 Kanchenjunga Taplejung  
92 Sharphu IV 6433 Kanchenjunga Taplejung  
93 Sharphu V 6328 Kanchenjunga Taplejung  
94 Sharphu VI 6076 Kanchenjunga Taplejung  
95 Sherson (Peak 3) 6422 Mahalangur/ makalu Chamlang/Makalu  
96 Sisne 5849 Sisne Karnali  
97 Sobitongie 6670 Kanchenjunga Taplejung  
98 SurmaュSarovar North 6523 Surma Saravar Lekh Bajhang  
99 Suyaokang 5960 Kanchenjunga Taplejung  
100 Takargo 6771 Mahalangur Rolwaling  
101 Takphu Himal 6395 Nalakankar Karnali  
102 Taple Sikhar (Cross Peak) 6341 Kanchenjunga Taplejung  
103 Thulagi Peak 7059 Mansiri Gandaki  
104 Tilje 5697 Peri Manang  
105 Tilkang 6369 Nalakankar Karnali  
106 Tobsar Peak 6100 Siringi Himal Gorkha  
107 Tso Karop Kang 6556 Kanjibora Humla  
108 White Wave 5809 Kanchenjunga Taplejung  
109 Yakawa Kang 6482 Damodar Mustang  
110 Yanme Kang 6206 Kanchanjunga Janak  
111 Yokopahar (Nampa VIII) 6401 Gurans Darchula/Bajhang  
112 Yubra Himal 6035 Langtang Himal Bagmati